สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 2 มิถุนายน 2526

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Estrous Control in Buffaloes by using PRID / Peerasak Chantaraprateep et al
  • Brucellosis Outbreak in a Pig Breeding Farm / Peerasak Chantaraprateep and Prasert prateep
  • Preliminary Report on Gestation Length,Sex Ratio and Seasonal Influences on Calving Rate of Swamp Buffalo in Khon Kaen Province / Panpilai Sekasiddhi et al
  • การศึกษาการให้นมของโคนมพันธุ์ ผสมขาวดำที่ราชบุรี / พรรณพิไล เสกสิทธิ์ และคณะ
  • การสำรวจะพยาธิในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลจังหวัดนครปฐม / เรณู เวชรัชต์พิมล
  • โรคของกระต่ายที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น / นิยมศักดิ์ อุปทุม และคณะ
  • โครงการธนาคารยาสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /นพดล มีมาก และ สมใจ ศรีหาคิม
  • Persistent Frenulum in a Boar: a Case Report / eerasak Chantaraprateep and Prasert prateep
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณาธิการแถลง