สัตวแพทยสาร ปีที่ 33 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 33 เล่ม 1 มีนาคม 2525

เนื้อหาภายในฉบับ

  • อาการเป็นสัดและการผสมติดของคลายปลักฯ / ปราจีน วีรกุล, พยอม พิกุลทอง, พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป, มณีวรรณ กมลพัฒนะ ,สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ,สารกิต ถวิลประวัติ ,ยอด ศรีสันต์ ,ชัยณรงค์ โลหชิต
  • นิ่วในทางเดินปัสาวะสุนัข / ปราณี ตันติวนิช ,อำนาจ ตันติวนิช
  • การสำรวจ Egg-drop syndronic 76 ในไก่ในประเทศไทย / ภนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ ,ศุภวรรณ ตันมณี
  • สรุปผลการสุ่มสำรวจการเลี้ยงสัตว์ในชนบทที่จังหวัดสกลนครและนครพนม / วิวัฒน์ ชวนใช้
  • โปรสตาแกลนดิน / พรรณพิไล เสกสิทธ์
  • การใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนในกิจการปศุสัตว์ / มณีวรรณ กมลพัฒนะ
  • การแก้ไขควายคลอดยาก : รายงานสัตว์ป่วย / ประสิทธิ์ โพธิปักษ์
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
  • บรรณาธิการแถลง