สัตวแพทยสาร ปีที่ 32 เล่ม 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 32 เล่ม 4 ธันวาคม 2524

เนื้อหาภายในฉบับ

  • การแยกเชื้อไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดตต่อในไก่ฯ /อุราศรี ตันตสวัสดิ์ ,สุพจน์ เมธิยะพันธุ์, วาสนา ภิญโญชนม์ ,สุจิรา วัชรินทร์ชลาลัย
  • ข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับการผสมพันธ์ุของโคนมพันธุ์ผสมในจังหวัดเชียงใหม่ / พรรณพิไล เสกสิทธิ์ ,ภาษย์ สาริกะภูติ ,จูรีรันต์ จิตจำรูญโชคไชย,ประเสริฐ ศงสะเสน, สุรจิต ทองสอดแสง, พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
  • โรคพยาธิในลูกโคนม / จุรี ประมัตต์วินัย ,นันทพร  อุตมาภินันท์,เล็ก อัศวพลังชัย, มานพ ม่วงใหญ่
  • ความผันแปรของจำนวนไข่พยาธิในอุจจาระของลูกกระบือ / วิจิตร สุขเพสน์
  • การประเมิลผล “การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 8”
  • การต้อนรับสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่น 39
  • บรรณาธิการแถลง
  • ดรรชนีสารบาญ