สัตวแพทยสาร ปีที่ 32 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 32 เล่ม 2 มิถุนายน 2524

เนื้อหาภายในฉบับ

 • การศึกษาเบื้องต้นถึงการเป็นพิษของปอเทืองที่มีต่อวัว / สมบูรณ์ สรุงบุญมี ,ชัยสิทธิ์ มาศเกษม
 • การเหนี่ยวทำการคลอดในแม่สุกร / ปราจีน วีรกุล,ธงชัย เฉลิมชัยกิจ ,พีรศักดิ์ จันทร์ประทีป
 • การใช้หลอดเลือดแดงใต้ผิวหนังเพื่อการศึกษาฯ / ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
 • วงจรชีวิตของหอยลิมเนีย / จิรพล วิบูลย์วัฒน์
 • อิทธิพลของระยะห่างระหว่างต้นต่อผลผลิตของ กระถิน 3 พันธุ์ / สมคิด รื่นภาควุฒิ , ชาญชัย มฌีดุลย์ ,นิตยา ศิริกีรตยานนท์
 • ผลของอาไนไตรไซนิล ต่อพยาธิใบไม้ตับ / วิจิตร สุขเพสน์
 • การระบาดของอหิวาต์สุกร ฯ / สมใจ ศรีหาดิม, นิยมศักดิ์ อุปทุม , นิมิต ลีสิริกุล ,วิมล จิระธนะวัฒน์
 • การลดอัตราการตายและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ฯ / สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล และคณะ
 • สารเมตาโบไลด์ของอัฟฟล่าท๊อกซิน ” บี “ / ศุภกิจ อังสุภากร ,  กานดา ร่มรื่น
 • โรคห่าน / เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
 • ลูกกระบือ 2 หัว /ไตรจักร สุขแจ้ง
 • บรรณาธิการแถลง