สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 4 ธันวาคม 2522

เนื้อหาภายในฉบับ

 • ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิราฟอกซาไนด์และไนโตรไซนิลต่อพยาธิใบไม้ในตับกระบือ / วิจิตร สุขเพสน์
 • การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียของสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประภาส เนรมิตรมานสุข
 • ยาฆ่าแมลงในชีวิตประจําวัน / ศุภกิจ อังศุภากร , กานดา ร่มชื่น , จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว
 • การศึกษาระบาดวิทยาและวิธีการวินิจฉัยโรคฯ / บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ , องุ่น เกียรติวุฒิ , ยินดี ศุภเสน , ธงชัย ปภัสราทร
 • ประสิทธิภาพของยาป้องกันบิดในอาหารไก่กระทง / วรรณี เมืองเจริญ , วิวัฒน์ ชวนใช้
 • ฟีโรโมนในสุนัข / โอวาท นิติทัณฑ์ประกาศ
 • รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุน ฯ
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
 • การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี
 • คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้งสัตวแพทยสมาคมฯ
 • บรรณาธิการแถลง