สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 3 กันยายน 2522

เนื้อหาภายในฉบับ

 • การสํารวจโรคบรูเซลโลซิสฯ / สุวงศ์ ศาสาตรวาหา , บุณเยี่ยม เกียรติวุฒิ , ชูชาติ เชื้อสาย
 • ยาที่ตกค้างและระยะเวลาที่ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ที่ใช้บริโภค / มาลี ลิ้มโภคา
 • การควบคุมรอบการเป็นสัดของโคและกระบือ / พีระศักดิ์ จันทรประทีป
 • รายงานการระบาดของโรคแอนแทรก / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
 • รายงานของคณะทํางานพิจารณาการผลิตและพัฒนาบุคคลากรฯ
 • หลักเกณฑ์การตั้งฟาร์มเลี้ยงโคหรือกระบือฯ / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
 • วัณโรคในสัตว์เลี้ยงและอันตรายที่เกิดกับคน / เทอด เทศประทีป , พิเคราะห์ อาจทรงคุณ
 • รายรับ – จ่าย
 • ขอความอุปการะสมทบทุนสร้างที่ทําการสัตวแทพย์สมาคมฯ
 • ขออนุมัติให้ข้าราชการจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • บรรณาธิการแถลง