สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 2 มิถุนายน 2522

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ควายน้ำ / พีระศักดิ์ จันทรประทีป
 • การศึกษาซากกระบือไทย / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม , พิชัย สุชาติ , บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม , พนมศักดิ์ พงศ์บุญฤทธิ์ , วัลทิพย์ พัฒนกุลาคาล
 • รายงานเกี่ยวกับช่องคลอดและมดลูกทะลักในกระบือไทย / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
 • ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิปิบเปอราซิน ซิเตรทต่อพยาธิฯ / วิจิตร สุขเพสน์
 • BLUETONGUE DISEASE / ประวิง สามโกเศศ
 • รายงานการไปประชุมสัมมนาฯ
 • การศึกษาระยะการปรากฏตัวของไมโครฟิลาเรียในสัตว์ทดลอง / ปกรณ์ สุเมธานุรักขกุล
 • รายงานของผู้สอบบัญชี
 • รายละเอียดการจัดสรรทุน
 • งบรายได้และค่าใช้จ่าย
 • รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนฯ
 • บรรณาธิการแถลง