สัตวแพทยสาร ปีที่ 3 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 3 เล่ม 1 ฉบับมกราคม  พ.ศ.2494 

เนื้อหาภายในฉบับ