สัตวแพทยสาร ปีที่ 27 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 27 เล่มที่ 4 ธันวาคม 2519

เนื้อหาภายในฉบับ

 • สำหรับผู้เขียน
 • บรรณาธิการแถลง
 • ข้อสังเกตในการศึกษาภูมิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ / นงลักษณ์ อัศวจินดา, ประวิทย์ ชุมเกษียร
 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไดคลอวอสฯ / วิจิตร สุขเพสน์
 • การศัลยกรรม RUMEN ในวัว / วิเชียร ขำนวลทอง / สนใจ ถิ่นนคร
 • Ornithosis or Psittacosis / ปรีชา คุ้มดี
 • การส่งของตรวจที่ห้องปฎิบัติการสัตวแพทย์ / ประกิจ จงวัฒนากุล
 • จดหมายจาก นิสิต ตั้งตระการพงษ์
 • การศึกษาชีพจักรของพยาธิใบไม้ในตับโค กระบือ / ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ , บรรจง อภิวัฒน์นาการ , วิสุทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา , สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล
 • ภาพประชุมวิชาการ
 • สรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
 • รายนามสมาชิกประเภทสามัญตลอดชีพ