สัตวแพทยสาร ปีที่ 27 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 27 เล่มที่ 3 กันยายน 2519

เนื้อหาภายในฉบับ

  • สำหรับผู้เขียน
  • บรรณาธิการแถลง
  • การร่วมมือกันระหว่างกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทย์สวีเดน / เล็ก อัศวพลังชัย
  • การคลอดปกติและการคลอดผิดปกติในกระบือพื้นเมือง / สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล
  • รายงานโรคสต๊าฟฟิลโลค๊อคโคซิสในไก่ฯ / ประกิจ จงวัฒนากุล
  • การแปลความหมายของผลของการวิเคราะห์ดิน / ชาญชัย มณีดุลย์
  • โรคพิษสุนัขบ้า / บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการ