สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 4 ธันวาคม 2516

เนื้อหาภายในฉบับ

 • บรรณาธิการแถลง
 • งานสัตวแพทย์สาธารณสุข /ประวิทย์ ชุมเกษียร
 • ทุ่งหญ้าและการผลิตโคของไต้หวัน / ชาญชัย มณีดุลย์
 • ลองเนื้ออย่างนี้ดูสักชิ้น / เอนก พิชญเวชช์
 • สัมภาษณ์ทาง ท.ท.ท. 
 • ท้องอืดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง / สมศักดิ์ บวรสิน
 • เชื้อราในอาหารสัตว์ / ยวนตา พฤกษราช-และพวก
 • ข่าว
 • – รายงานการประชุมครั้งที่ 3-4-5
 • – รายนามสมาชิกตลอดชีพเพิ่มเติม
 • – รายงานการไปดูงานในประเทศฟิลิปปินส์
 • เก่า / เชื้อ ว่องส่งสาร
 • ท่านถาม-เราตอบ
 • – ที่พึ่งแหล่งสุดท้าย
 • – คําอธิบายหลักเกณฑ์การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ