สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 2 มิถุนายน 2516

เนื้อหาภายในฉบับ

  • บรรณาธิการแถลง
  • โรคสัตว์ที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
  • Bronchopneumonia in Cattle / นิตย์ คําอุไร
  • โรคลูโคซีสคอมเพลกส์ในไก่ / เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
  • โรคปีกเปียกในไก่ / ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ ชูเกียรติ
  • เนื้อสัตว์ / ประวิง สามโกเศศ
  • สัตวแพทย์เมืองไทย / สุระ ทิมมาศย์
  • ข่าว 
  • กุ้ง / เชื้อ ว่องส่งสาร
  • รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2515