สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 4 ธันวาคม 2515

เนื้อหาภายในฉบับ

  • บรรณาธิการแถลง
  • โรคของไก่ขังกรง / ดร. ทิม พรรณศิริ
  • น้ำเลือดเทียม / ยงยุทธ ชูเกียรติ 
  • โรคบาดทะยักในสุกร / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
  • บทบาทของสารหนูในด้านโภชนาการ / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
  • Effects of Soybean Milk – Skimmilk Mixtures on Dairy Calves in Veal Production / Wipit Chaisrisongkram
  • ย่อเอกสาร / สมาน พิพิธกุล
  • เลขาธิการสัตวแพทยสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์วิทยุ ท.ท.ท.
  • ข่าว / ประจักษ์ ถิรทินรัตน์
  • ลิง / เชื้อ ว่องส่งสาร