สัตวแพทยสาร ปีที่ 22 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 22 เล่มที่ 4 ธันวาคม 2514

เนื้อหาภายในฉบับ

 • บรรณาธิการแถลง 
 • การตรวจจําแนกชนิดของเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย / พินิจ ศุภวิไล , ไชโย ศิริพานิช , สุนีจิต คงทน
 • P.F.U. / กมล อวัยวานนท์
 • Electronic Transmitters Being Installed in Cows / Willian J. Baer
 • การตายแบบหนึ่งของสุกร / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
 • ย่อเอกสาร / สมาน พิพิธกุล
 • โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าเล็ก / ชาญชัย มณีดุลย์ , พรเพ็ญ ต่อสกุล
 • ข้อสังเกตเบื้องต้นในการขุนลูกโคนมตัวผู้เพื่อจําหน่ายเมื่ออายุ 90 วัน / ทินกร คมกฤส
 • การเป็นพิษของสารในเตรสในสุกร / ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา
 • ทุ่งหญ้าในประเทศฟิลิปินส์ / ชาญชัย มณีดุลย์
 • ข่าวสมาคมฯ