สัตวแพทยสาร ปีที่ 21 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 21 เล่มที่ 2 เดือนมิถุนายน 2513

เนื้อหาภายในฉบับ