สัตวแพทยสาร ปีที่ 20 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 20 เล่มที่ 2 เดือนมิถุนายน 2512

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Mareks Disease / ทิม พรรณศิริ
  • การป้องกันโรคกลัวน้ำ / ระบิล รัตนพาณี
  • โรคท้องร่วงในฤดูหนาวของลุกโค / สมุทร สิริเวชชพันธุ์, ยงยุทธ ชูเกียรติ
  • คอร์ติโคสเตอรอยด์ที่ใช้ในวงการสัตว์แพทย์ / ยงยุทธ ชูเกียรติ ทัศนีย์ บูชางกูร พีรวัฒน์ ชูเกียรติ
  • การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่กระทง / เสาวคนธ์ โรจน์สถิตย์ วิเชียร ขำนวลทอง ภานุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา
  • กระถิน / ชาญชัย มณีดุลย์