สัตวแพทยสาร ปีที่ 2 เล่ม 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 2 เล่ม 4 ฉบับตุลาคม 2493

เนื้อหาภายในฉบับ

 • ความรับผิดชอบตามกฏหมาย / ดร.อาร.พี.โจนส.
 • ทัศนะสัตวแพทย์ / เกียรติ ศากะยะวงศ์
 • นักเลี้ยงไก่หน้าใหม่ควรคำนึง / อเนก ยมจินดา สต.บ.
 • ท่านจะเลี้ยงไก่อย่างไร / พจน์ พุฒรังษี
 • สาเหตุที่ทำให้การเลี้ยงไก่ต้องล้มเลิก / สวัสดิ์ เรื่องสุนทร ฟารมวัฒนา พระโขนง
 • วัคซิยฝีดาษไก่ / ปิยะ ชัยสิทธิยุทธการ (สพ.บ.)
 • การใช้ยาพวก Sulphanilamides แก่ไก่ที่เป็นโรคอหิวาต์ / จิต วรมนตรี พูน นิตยสุทธิ์
 • บันทึกการตรวจม้าเป็นโรคเสียดและไส้เลื่อนลงถุงอัณฑะ (Inguinal Hernia) / พ.พรสงเคราะห์
 • โรคสาระติก (Epizootic Lymphangitis) / ร.อ.ประวัติ พานิช สพบ.
 • โรคซูรร่า / ร.อ.ชุมพร โกมุทบุตร
 • อาการแพ้ Fantorin ในสุนัข / จิต วรมนตรี พูน นิตยสุทธิ์
 • การตายเนื่องจากพิษโล่ติ้นในสุนัข 1 ราย/ ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล สต.บ. ส.ส.สุพิศ ถมังรักษ์สัตว์ ภบ.
 • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการใช้ Hetrazan รักษาพยาธิหัวใจ / ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล สต.บ. อายุส พิชัยชาญณรงค์ สพ.บ.
 • Report on 2 Cases of Neuroparalysis in Dogs After Antirabic Vaccination / M.R.Shanawatt Devekula
 • Diethyistilbestrol and it’s Therapeutic Value in Veterinary Practice / Ratana Oonyawongse
 • การเจาะช่องหน้าของลูกตา (Paracentesis of the Anterior Chamber / แดง กาญจนารัณย์ พ.ด.)