สัตวแพทยสาร ปีที่ 2 เล่ม 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 2 เล่ม 3 ฉบับกรกฏาคม 2493

เนื้อหาภายในฉบับ