สัตวแพทยสาร ปีที่ 19 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 19 เล่มที่ 3 เดือนกันยายน 2511

เนื้อหาภายในฉบับ