สัตวแพทยสาร ปีที่ 17 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 17 เล่ม 2 ฉบับกันยายน 2509

เนื้อหาภายในฉบับ