สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 3 ฉบับธันวาคม 2507 

เนื้อหาภายในฉบับ