สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 2 ฉบับกันยายน 2507 

เนื้อหาภายในฉบับ