สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 15 เล่ม 1 ฉบับมิถุนายน 2507 

เนื้อหาภายในฉบับ