สัตวแพทยสาร ปีที่ 11 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 11 เล่ม 2 ฉบับกันยายน 2503

เนื้อหาภายในฉบับ

 • อาหารและการให้อาหารสัตว์ / เมธี สิมะเสถียร
 • การผลิตสุกรในประเทศไทย / เอ็น .ยี.เอฟ โซนเดอร์การด
 • รายงานไปดูงานการเลี้ยงโคนมที่สหพันธุ์มลายูและสิงคโปร์ / ยอด วัฒนสิธุ์
 • การสำรวจพยาธิ TRICHINELLA SPIRALIS ในประเทศไทย / รำพึง ติสสะมาน, ปิยะ อรัณยกานนท์
 • การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย / กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
 • การขยายพันธุ์ของสุกรพันธุ์ต่างประเทศในประเทศไทย / ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ, ศิริพงษ์ สุคนธสรรพ์
 • นิ่วในกะเพาะปัสสาวะของสุนัข / ร.ท.ประสิทธิ์ โพธิปกษ์
 • โรคฮาโบรนีมิเอซิส ซึ่งทำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ม้าเทศในประเทศไทย / ซาคาเรียส เดอ เอซุส
 • การระบาด และการควบคุมโรค HORSE SICKNESS / ดร.อาร.วิททอส
 • โรค HORSE SICKNESS / ดร.อาจิต โชติเสน
 • รายงานการประชุมสัตว์แพทย์สมาคม ครั้งที่ 2/2503