สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 4 มีนาคม 2503

เนื้อหาภายในฉบับ

     • บทความทั่วไป
 • รายงานของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่อ F.A.O / ดร. เจ อาร์ฮัตสัน แปลโดย ดร. อาจิต โชติเสน
 • การสัตวแพทย์ในสาธารณรัฐโซเชียลลิสต์โซเวียต / อุดม จารุตามระ
 • การศึกษาเรื่องผลของการใช้ยาปฏิชีวนะฯ / ทิม พรรณศิริ
 • เรื่องโคนม / เตียง ตันสงวน
 • เชื้อวิสาโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด A และ Asia I / ดร. เอช ซี ยีราด์
 • BUFFALO FOOT & MISEASF / ดร. เอช.ซี. ยีราด์
 • รายงานการไปศึกษาและดูงานโดยทุน ไอ.ซี.เอ. / ยอด วัฒนสินธุ์
 • ย่อเอกสาร
 • การผ่าน GOAT VIRUS ในสุกรพื้นเมือง / เชื้อ ว่องสงสาร
     • ข่าวสมาคม
 • จดหมายถึงสมาชิกฯ 
 • รายนามสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ