สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 10 เล่มที่ 2 กันยายน 2502

เนื้อหาภายในฉบับ

       • บทความทั่วไป
 • การผ่านเชื้อวิสาโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด Asia I ในสัตว์ต่างๆ / Dr. H.C. Girard
 • การตรวจแยกเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย / พินิจ ศุภวิไล
 • การขุนวัวแบบโกเบในประเทศไทย / เมธี สิมะเสถียร
 • รายงานเสนอต่อรัฐบาลไทย ประจําเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 / เอ็น.พี. ลาเกอร์ลอฟ
 • โรคระบาดของลูกเป็ดที่พบใหม่ / ปิยะ ชัยสิทธิยุทธการ , ประเสริฐ วิมลสุต , เจริญ แก้วทับ
 • เมตาบอลิสมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง / ประกาย จิตกร
 • การสัตวแพทย์ในประเทศไทย / ประวิง สามโกเศศ
       • ข่าวสมาคม
 • รายงานการประชุมสมาคม ฯ