คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ วาระปี 2561 -2563

น.สพ.สมชวน  รัตนมังคลานนท์

Dr.Somchuan Ratanamungklanon

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

นายสัตวแพทย์ ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
Dr.Jumrueang Panpiansil

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
Asst.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

สัตวแพทย์หญิงคชาภรณ์  เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord

เลขาธิการ

นายสัตวแพทย์วัชระ ปานวุ่น
Dr.Watchara Panvoon

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายสัตวแพทย์ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart

เหรัญญิก

นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn

ประธานฝ่ายหาทุน

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
Dr.Chaiwat Yotakon

นายทะเบียน

สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
Dr.Montakan Jiratanh

สาราณียากร

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์
Dr.Rakthai Ngampak

ประธานจัดการประชุมวิชาการ

รศ.นายสัตวแพทย์ดร.กัมพล แก้วเกษ
Assoc.Prof.Dr.Kampon Kaeoket

วิเทศสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr.Anuchit SitthiChaiyakul

เผยแพร่วิชาการ

นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์
Dr.Nantapong Phibool

ปฏิคม

นายสัตวแพทย์เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์
Asst.Prof.Pawana Chuesiri

ประชาสัมพันธ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom

กรรมการ

ผศ.นายสัตวแพทย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada

กรรมการ

 

อ.น.สพ. ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Instuctor Dr.Kriangkrai Thongkorn

กรรมการ

อ.นายสัตวแพทย์วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew

กรรมการ

นายสัตวแพทย์วรชัย มีนาค
Dr.Vorachai Menark

กรรมการ

นายสัตวแพทย์ปฏิภาณ ไชยปัญญา
Dr.Patipan Chaipanya

กรรมการ

นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
Dr.Vimol Jirathanawat

กรรมการกลางสามัญ

สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต 
Dr. Sorravis Thaneto

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ประเทือง สุดสาคร
Dr.Prateung Sudsakorn

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch  Fueangfuphong

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp  Aroonpairoj

ที่ปรึกษา

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita  Rujtikumporn

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนะภุมมะ
Dr.Prawat  Rattanaphumma

ที่ปรึกษา

พลโท น.สพ.พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร
Dr.Pongsak  Panichkriangkrai

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
Dr.Tanin Sheewapalaboon

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
Dr.Pramote  Talawat

ที่ปรึกษา

สัตวแพทย์หญิงดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ
Dr.Darunee Tuntasuvan

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์
Dr.Bunyagith  Pinplasong

ที่ปรึกษา