รศ.น.สพ. ดร.เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์

ผู้สมัครหมายเลข : 8

ลงสมัครเป็น : คณะกรรมการกลางสามัญ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 51

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : 

– กรรมการบริหารภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :

– สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Dr.med.vet. Tieraerztliche  Hochschule  Germany   

ประสบการณ์การทำงาน :

– กองบรรณาธิการ Thai  Journal  of  Veterinary  Medicine

– กรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เล็กกรุงเทพ   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจำหัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา

– กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย