น.สพ.รุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์

ผู้สมัครหมายเลข : 7

ลงสมัครเป็น : คณะกรรมการกลางสามัญ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 71

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  :

พ.ศ.2566- ปัจจุบัน               นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มวิจัยและพัฒนา  สำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  กรมปศุสัตว์

พ.ศ.2566- ปัจจุบัน               ที่ปรึกษา สหกรณ์โคนมปากช่อง  จำกัด

พ.ศ.2565- ปัจจุบัน               นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประวัติการศึกษา :

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์  รุ่นที่ 1 (MINI VET MBA) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2563-2566    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์   สำนักงานควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

พ.ศ.2562-2565    กรรมการฝ่ายปฏิคม/ประชาสัมพันธ์  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอี้ยง

พ.ศ.2560-2563    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   กลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์   สำนักงานควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

พ.ศ.2559-2560    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวิเศษชัยชาญ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.2558-2559    Product  Performance Group Staff/Product  Assessment 

                         MARS PETCARE (THAILAND)CO.,LTD.

พ.ศ.2556-2558   Scientific  Communication  Scientist 

                         MARS PETCARE (THAILAND)CO.,LTD.