สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVAA) ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านโปรดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ตามสาขาดังนี้ 1. สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น (เป็นสัตวแพทย์ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสัตวแพทย์หรือต่อสังคม) 2. สาขาผลงานด้านวิชาการ (เป็นสัตวแพทย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่วิชาชีพและสังคม โดยมิได้จำกัดเฉพาะในมหาวิทยาลัย ยังครอบคลุมถึงภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย) 3. สาขาบริการสังคม (เป็นสัตวแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและบริการสังคม เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชน) 4. สาขาสัตวแพทย์ธุรกิจ (เป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จำกัดในเฉพาะด้านสัตวแพทย์เท่านั้น) 5. สาขาประกอบวิชาชีพอิสระ (สัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในด้านสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์) หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน (ดาวน์โหลดเอกสารรายนามศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545-2560 ที่ FB: Cuvetalumni) หรือ โหวตผ่านระบบออนไลน์ได้ที่แบบฟอร์มตาม link นี้ https://bit.ly/2oXYQLF

สัตวแพทยสมาคมฯระดมสมองชูแนวคิด2020ความท้าทายในวิชาชีพ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์” พร้อมมอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมฯ น.สพ.ธวัชชัย ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมธุรกิจเวชสัตว์ บริษัทเอกชน ฟาร์ม และภาคมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ประชุมรวมจำนวน 400 คน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันถือได้ว่าสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ต่างๆ และการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) […]

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์ อัครร่ชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

1 2 3