ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

     มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและผู้สนใจ เสนอรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ชิงเงินรางวัล โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร (หมดเขต วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)   โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น       ขั้นตอนการคัดเลือก  แนวทางการคัดเลือก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นออนไลน์  รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั้งหมด (พ.ศ. 2525-2563) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้า ของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้นๆ และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร […]

เลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการกลางสามัญ วาระปี 2564-2566

        เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระการบริหาร ตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงได้มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญชุดใหม่ วาระปี 2564-2566 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ      เวลา 08.00-15.30 น.   จึงขอให้ท่านพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญ  (ตามเอกสารแนบ) ***กรุณาส่งกลับแบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ตามช่องทางที่ท่านสะดวก*** เพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป โปรดร่วมมือโดยการออกเสียงเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญ โดยพร้อมเพรียงกัน   แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งนายก และกรรมการกลางสามัญ การเลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี 2564-2566