วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ของสัตวแพทยสมาคมฯ พ.ศ. 2561-2563

1. จัดการองค์กรให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
2. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์และเอื้อประโยชน์แก่สมาชิก
3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ สมาคม ฯ และชมรมต่างๆ
4. เป็นผู้ชี้นำและตอบโจทย์ของสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
5. เป็นเวทีของสัตวแพทย์รุ่นใหม่ สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม
5. ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์
6. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
7. ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร
8. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง