ทีมงานของเรา

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์
Dr.Somchuan Ratanamungklanon

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

น.สพ. ดร.จำเรือง พานเพียรศิลป์
Dr.Jumrueang Panpiansil

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

รศ.น.สพ. ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

Assoc.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord

เลขาธิการ

น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn

ประธานฝ่ายหาทุน

น.สพ.วัชระ ปานวุ่น
Dr.Watchara Panvoon

ผู้ช่วยเลขาธิการ

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล
Dr.Chaiwat  Yotakon

นายทะเบียน

น.สพ.ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart

เหรัญญิก

สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์
Dr.Montakan Jiratanh

สาราณียากร

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์
Dr.Rakthai Ngampak

ประธานจัดการประชุมวิชาการ

รศ.น.สพ.ดร.กัมพล แก้วเกษ
Assoc.Prof.Dr.Kampon Kaeoket

วิเทศสัมพันธ์

น.สพ.ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr.Anuchit SitthiChaiyakul

เผยแพร่วิชาการ

น.สพ.นันทพงษ์ พิบูลย์
Dr.Nantapong Phibool

ปฏิคม

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada

กรรมการ

น.สพ.เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์
Dr. Ekaluk Chaikittiporn

ประชาสัมพันธ์

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Instuctor Dr.Kriangkrai Thongkorn

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom

กรรมการ

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew

กรรมการ

น.สพ.วรชัย มีนาค
Dr.Vorachai Menark

กรรมการ

น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา
Dr.Patipan Chaipanya

กรรมการ

น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
Dr.Vimol Jirathanawat

กรรมการกลางสามัญ

สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul 

กรรมการกลางสามัญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์
Dr. Sorravis Thaneto

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.ประเทือง สุดสาคร
Dr.Prateung Sudsakorn

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch Fueangfuphong

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp Aroonpairoj

กรรมการที่ปรึกษา

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita Rujtikumporn

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.ประวัติ รัตนะภุมมะ
Dr.Prawat  Rattanaphumma

กรรมการที่ปรึกษา

พลโท น.สพ.พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร
Dr.Pongsak  Panichkriangkrai

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
Dr.Tanin Sheewapalaboon

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
Dr.Pramote  Talawat

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล
Dr.Sopat Chavalkul

กรรมการที่ปรึกษา

สพ.ญ.ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ
Dr.Darunee Tuntasuvan

กรรมการที่ปรึกษา

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์
Dr.Bunyagith Pinplasong

กรรมการที่ปรึกษา