คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ วาระปี 2564 -2566

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
Dr.Sedthakiat Krajangwongs

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
Asst.Prof.Dr.Pipat Arunvipas

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

น.สพ.โสภัชย์   ชวาลกุล
Dr.Sopat Chavalkul

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

น.สพ.สุขุม สนธิพันธ์
Dr.Sukhum Sontiphun

เลขาธิการ

น.สพ.ณัฐวุฒิ จิระ
Dr.Natthawut Jira

ผู้ช่วยเลขาธิการ

น.สพ.ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart

เหรัญญิก

น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn

ประธานฝ่ายหาทุน

รศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat

นายทะเบียน

สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์
Dr.Montakan Jiratanh

สาราณียากร

ศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
Prof.Dr.Niwat Chansiripornchai

ประธานจัดการประชุมวิชาการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.กนกอร เอื้อเกษมสิน แอนดร้าดรึ รึคิชะ ฟีเร้ยระ
Asst. Prof. Dr. Ganokon Urkasemsin Requicha Ferreira

วิเทศสัมพันธ์

น.สพ.ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr.Anuchit SitthiChaiyakul

เผยแพร่วิชาการ

สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์
Dr. Apiradee Chutarat

ปฏิคม

น.สพ.หาญชัย วงศ์จักรแก้ว
Dr.Harnchai Vongchakkaew

ประชาสัมพันธ์

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom

กรรมการ

น.สพ.กิตติ  ทรัพย์ชูกุล
Dr.Kitti Supchukun

กรรมการ

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada

กรรมการ

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Asst.Prof.Dr.Kriangkrai Thongkorn

กรรมการ

น.สพ.วิชัย เติมผลบุญ
Dr.Wichai Thermphonboon

กรรมการ

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
Prof. Dr. Achariya Sailasuta

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop

กรรมการกลางสามัญ

ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
Dr.Pariwat Poolperm

กรรมการกลางสามัญ

สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord

กรรมการกลางสามัญ

รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
Assoc. Prof. Dr. Jirasak Tangtrongpiros

กรรมการกลางสามัญ

น.สพ.สรวิศ ธานีโต 
Dr. Sorravis Thaneto

ที่ปรึกษา

น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch Fueangfuphong

ที่ปรึกษา

น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp Aroonpairoj

ที่ปรึกษา

สพ.ญ.ฉวีวรรณ วิริยะภาค
Dr.Chaweewan Viriyapak

ที่ปรึกษา

สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul 

ที่ปรึกษา

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita Rujtikumporn

ที่ปรึกษา

น.สพ.วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong

ที่ปรึกษา

น.สพ.บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

ที่ปรึกษา

น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

ที่ปรึกษา

น.สพ.พณิช ทองสุขานุรักษ์
Dr.Panich Thongsukhanurak

ที่ปรึกษา

น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน
Dr.Patarapol Maneeorn

ที่ปรึกษา

น.สพ.บุญญกฤช
Dr.Bunyagith  Pinplasong

ที่ปรึกษา

น.สพ.รณชัย จ๋วงพาณิช
Dr.Ronnachai Juangphanich

ที่ปรึกษา