คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ วาระปี 2564 -2566

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
Dr.Sedthakiat Krajangwongs

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
Asst.Prof.Dr.Pipat Arunvipas

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นายสัตวแพทย์โสภัชย์   ชวาลกุล
Dr.Sopat Chavalkul

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์
Dr.Sukhum Sontiphun

เลขาธิการ

นายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิ จิระ
Dr.Natthawut Jira

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายสัตวแพทย์ธรรมวัฒน์ แสงชาติ
Dr.Thammawat Sangchart

เหรัญญิก

นายสัตวแพทย์ ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
Dr.Karsidete Teeranitayatarn

ประธานฝ่ายหาทุน

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr.Piyanan Taweethavonsawat

นายทะเบียน

สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
Dr.Montakan Jiratanh

สาราณียากร

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
Assoc.Prof.Dr.Niwat Chansiripornchai

ประธานจัดการประชุมวิชาการ

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.กนกอร เอื้อเกษมสิน แอนดร้าดรึ รึคิชะ ฟีเร้ยระ
Asst. Prof. Dr. Ganokon Urkasemsin Requicha Ferreira

วิเทศสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชิต สิทธิไชยากุล
Dr.Anuchit SitthiChaiyakul

เผยแพร่วิชาการ

สัตวแพทย์หญิงอภิรดี จุฑารัตน์
Dr. Apiradee Chutarat

ปฏิคม

นายสัตวแพทย์หาญชัย วงศ์จักรแก้ว
Dr.Harnchai Vongchakkaew

ประชาสัมพันธ์

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
Asst.Prof.Dr.Sujate Chaunchom

กรรมการ

นายสัตวแพทย์กิตติ  ทรัพย์ชูกุล
Dr.Kitti Supchukun

กรรมการ

ผศ.นายสัตวแพทย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Pongthorn Suwannathada

กรรมการ

อ.นายสัตวแพทย์วีระพันธ์ นกแก้ว
Instuctor Dr.Weerapun Nokkaew

กรรมการ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
Asst.Prof.Dr.Kriangkrai Thongkorn

กรรมการ

นายสัตวแพทย์วิชัย เติมผลบุญ
Dr.Wichai Thermphonboon

กรรมการ

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
Prof. Dr. Achariya Sailasuta

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ
Dr.Alongkorn Mahannop

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์ปริวรรต พูลเพิ่ม
Dr.Pariwat Poolperm

กรรมการกลางสามัญ

สัตวแพทย์หญิงคชาภรณ์ เต็มยอด
Dr.Katchaporn Temyord

กรรมการกลางสามัญ

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
Assoc. Prof. Dr. Jirasak Tangtrongpiros

กรรมการกลางสามัญ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต 
Dr. Sorravis Thaneto

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
Dr.Manoch Fueangfuphong

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
Dr.Teeraparp Aroonpairoj

ที่ปรึกษา

สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค
Dr.Chaweewan Viriyapak

ที่ปรึกษา

สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
Dr. Sopit Tunyaluksanakul 

ที่ปรึกษา

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจฑิฆัมพร
Dr.Boonyita Rujtikumporn

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง
Dr.Viriya Kaewthong

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน
Dr.Bodin Suwattana

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
Dr.Nipon Tantipiriyapongs

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์พณิช ทองสุขานุรักษ์
Dr.Panich Thongsukhanurak

ที่ปรึกษา

นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
Dr.Patarapol Maneeorn

ที่ปรึกษา