ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๔๔ ในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video)

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video) ในการนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ (นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมด้วย รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1) นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล (อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2) นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล (กรรมการ) นายสัตวแพทย์ธรรมวัฒน์ แสงชาติ (เหรัญญิก) นายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์ (เลขาธิการ) และนายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิ จิระ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ให้การต้อนรับ โดยได้บันทึกวีดิทัศน์ (Video) ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพิธีเปิดงาน ICVS 2021 พร้อมทั้งบันทึกภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับพิธีมอบรางวัลแก่สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมฯ ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์