ขอเชิญร่วมงานวันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม 2564


ด้วยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภาและคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์ และช่วยเหลืองานสาธารณสุข เป็นการยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์สู่สาธารณชน ซึ่งในปี 2564 นี้ จัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สัตวแพทยสภา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี Theme งาน “สัตวแพทย์มืออาชีพ เพื่อสังคมและประชาคมโลก (Professional Veterinarians to the World)” ภายในงานได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

09.00-09.45 น. สัตวแพทย์มืออาชีพ (Professional Veterinarians)
วิทยากร รศ.น.สพ.ดร ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา
น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ดำเนินรายการ นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล
(รูปแบบบันทึกเทปนายกสัตวแพทยสภาและนายกสัตวแพทยสมาคมฯ)

10.00-12.00 น. Covid 19 : One World One Health
ประเด็นที่ 1 : คนติดสัตว์ สัตว์ติดคน : Covid19
วิทยากร ศ น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ประเด็นที่ 2 : เรียนรู้ข้ามศาสตร์กับสุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19
วิทยากร ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ประเด็นที่ 3 : การทำนาย โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า กรณีศึกษา โควิด
วิทยากร นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
(รูปแบบผู้ดำเนินรายการอยู่ที่สัตวแพทยสภา ส่วนวิทยากรแต่ละท่านออนไลน์อยู่ที่บ้าน)

13.00-16.00 น. โรคระบาด : New Normal to Next Normal
ประเด็นที่ 1 : Lumpy skin : what next !!
วิทยากร น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
ประเด็นที่ 2 : ไข้หวัดนก , Salmonella : ประสบการณ์การชนะโรคของไทย
วิทยากร นายสัตวแพทย์สุดแถว อมาตยกุล สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ประเด็นที่ 3 : ASF…ใช้วัคซีนได้มั้ย ถอดบทเรียนจากเพื่อนบ้าน
วิทยากร สัตวแพทย์หญิง ดร. เมตตา เมฆานนท์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
ประเด็นที่ 4 : ความคืบหน้าของวัคซีนใบยา ชนะด้วยเทคโนโลยี
วิทยากร รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ บริษัท Baiya Phytopharm จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
(รูปแบบผู้ดำเนินรายการอยู่ที่สัตวแพทยสภา ส่วนวิทยากรแต่ละท่านออนไลน์อยู่ที่บ้าน)

รับCE 6 คะแนน ฟรี

ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้าผ่าน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBxLaPuFWUlzosl5MxTQsOR3GRKIAClHbRRBfY26nvm4AyXA/viewform

สามารถรับชมผ่านช่องทาง Zoom และ https://www.facebook.com/thaivma/
Zoom Webinar ID : 830 5699 6567
Password : 04082021

สำหรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านFacebook Thaivma ดาวน์โหลดแบบทดสอบ 10ข้อ (ตอบถูก 6ข้อขึ้นไปรับCE 6 คะแนน)
https://forms.gle/yNQzNrfMPVJdvKsh7

เอกสารบรรยายดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1alWw55RpTRKkQgOXcWuftTr-xP3i-hdM?usp=sharing

สัตวแพทย์มืออาชีพเพื่อสังคมและประชาคมโลก : Professional Veterinarians to the World
สัตวแพทย์มืออาชีพ