ทดสอบวารสาร

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) รายงานเปรียบเทียบการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบของแม่สุกรพันธ์ของปี 2528 กับสุกรรุ่นที่พบในปี 2531

by admin

รายงานเปรียบเทียบการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบของแม่สุกรพันธ์ของปี 2528 กับสุกรรุ่นที่พบในปี 2531

การสำรวจหาเชื้อ Eubacterium suis ในสุกรพ่อพันธุ์

การสำรวจหาเชื้อ Eubacterium suis ในสุกรพ่อพันธุ์
คัมภีร์ กอธีระกุล , จิรชัย บุญเปี่ยม , ธรรมนุญ ทองสุข , วีณา เคยพุดชา หน้า 5-6

รายงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสุกรในห้องที่เขต 7

รายงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสุกรในห้องที่เขต 7
ธวัชชัย รอดสม , โกเมศ ตลึงจิตร , ทวีศักดิ์ สารมาศ หน้า 7-8