บทย่อเรื่องวิจัย การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15