สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน 40th FAVA Council Meeting and

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน 40th FAVA Council Meeting and 20th FAVA Congress 2018

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ อุปนายกคนที่ 1 และนายสัตวแพทย์ ดร.อนุชิต  สิทธิไชยากุล เผยแพร่วิชาการ เดินทางเข้าร่วมงานในฐานะผู้แทนนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ