สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562


วันนี้ (วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์ อัครร่ชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมมปศุสัตว์  พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพํฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผสมเทียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล องค์กรและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี หลังจากนั้น ได้เสด็จฯทอดอพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 9 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 พระปณิธานอันยิ่งใหญ่ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ชุดที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย กรมปศุสัตว์
ชุดที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุดที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดย กรมควบตุมโรค
ชุดที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุดที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ โดย กรมประชาสัมพันธ์
ชุดที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ และการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุดที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การติดตามประเมินผล โดย สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี
ชุดที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวัฒนกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และได้ทรงฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุข คณะดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพอษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในการนี้ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ก่ออนเสด็จพระราชดำเนินกลับ รายละเอียดคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม สลก

ดูรูป และอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/royal-menu/5299-28-2562rb