สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVAA)
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านโปรดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ตามสาขาดังนี้
1. สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น
(เป็นสัตวแพทย์ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสัตวแพทย์หรือต่อสังคม)
2. สาขาผลงานด้านวิชาการ
(เป็นสัตวแพทย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่วิชาชีพและสังคม โดยมิได้จำกัดเฉพาะในมหาวิทยาลัย ยังครอบคลุมถึงภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย)
3. สาขาบริการสังคม
(เป็นสัตวแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและบริการสังคม เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชน)
4. สาขาสัตวแพทย์ธุรกิจ
(เป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จำกัดในเฉพาะด้านสัตวแพทย์เท่านั้น)
5. สาขาประกอบวิชาชีพอิสระ
(สัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในด้านสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์)
หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน
(ดาวน์โหลดเอกสารรายนามศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545-2560 ที่ FB: Cuvetalumni) หรือ โหวตผ่านระบบออนไลน์ได้ที่แบบฟอร์มตาม link นี้
https://bit.ly/2oXYQLF