ขอเชิญเสนอชื่อสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564

เรียน สมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นการยกย่องสัตวแพทย์ผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติที่มีคุณความดีสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการได้รับรางวัล “สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564” ในสาขาดังนี้
1.สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานวิชาการ
2.สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม
3.สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจ
4.สัตวแพทย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 64 – รุ่นที่ 79 )

เกณฑ์การพิจารณาสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2564
1.สายงานของสัตวแพทย์ตัวอย่างปี 2564
1.1 สายงานวิชาการ
1.2 สายงานธุรกิจ
1.3 สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม
1.4 สายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่ (รุ่นที่ 64- รุ่นที่ 79)
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณา
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
2.3 เป็นสมาชิกสัตวแพทยสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 ต้องไม่เคยได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มาก่อน
2.5 สำหรับสายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่างรุ่น 64 ถึงรุ่นที่ 79
2.6 ต้องไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากสัตวแพทยสภาหรือหน่วยงานของรัฐ
3.เกณฑ์ในการพิจารณาเสนอรายชื่อ
3.1 มีผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม
3.2 มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
3.4 มีจิตอาสาและมีกิจกรรมที่เห็นเชิงประจักษ์

โดยขอเชิญชวนให้ท่านเสนอรายชื่อที่ท่านพิจารณาสมควรได้รับรางวัล  แบบเสนอชื่อสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2564 , Poster เชิญชวน

ช่องทางในการเสนอชื่อ

1.ส่งจดหมายมาที่ : สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2.Email : tvma001@gmail.com
3.Inbox : www.facebook.com/thaivma
4.QR Code Google Form เสนอชื่อสัตวแพทย์ตัวอย่าง หรือลิงค์ Google Form 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

รายนามสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2536-2562