ประกาศปิดสมาคมฯ ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และให้บุคคลากรปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน เพื่อลดการระบาด และชะลอการแพร่เชื้อของโรค COVID-19


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ที่มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการช่วยกันควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว และสถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มความไม่ปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวเบื้องต้นทางสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมาตรการและแนวทางดังนี้
๑.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
๒.พนักงานทุกคนให้อยู่ที่พักไม่ให้กลับต่างจังหวัด ให้ปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work from Home) เพื่อลดการระบาด และชะลอการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 โดยให้การปฎิบัติงาน เป็นไปด้วยประสิทธิภาพเท่าเดิมเสมือนการปฎิบัติงานปกติและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสมาคมฯ การส่งงานสามารถส่งงานได้ตามวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นที่เห็นตามสมควร
๓.ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพนักงานทุกคนต้องสามารถมาปฎิบัติงานที่สมาคมฯ ได้ทันที
๔.การติดต่อสื่อสารหากต้องการติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทยสมาคมฯ สามารถติดต่อ
คุณอุษาโสม รุ่งนก ผู้จัดการสัตวแพทยสมาคมฯ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๙๗-๘๖๔๑
Line ID : ๐๖-๑๔๖๔-๐๒๑๗
Email : tvma001@gmail.com
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์