ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561

Arrow
Arrow
Slider

 

ประชุมสัตวแพทยสมาคม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การให้การสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 การติดตามผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 15 th International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economic การอนุมัติโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะช้าง ของชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก และการอนุมัติจัดทำเว็บไซต์ของสมาคม