ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

     มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและผู้สนใจ เสนอรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ชิงเงินรางวัล โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร (หมดเขต วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

 

โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

    

 ขั้นตอนการคัดเลือก
 แนวทางการคัดเลือก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นออนไลน์

 รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั้งหมด (พ.ศ. 2525-2563)

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้า ของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้นๆ และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน

ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม

การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th

โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 ขั้นตอนการคัดเลือก
 แนวทางการคัดเลือก
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัย
 แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ออนไลน์
 รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งหมด (พ.ศ. 2534-2563)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ผลักดันให้เกิดรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการระดมทุน จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิส่ง เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526

เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและ ให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th