ประวัติวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย
«
»

« คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม »
วัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม
5. ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์
6. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
7. ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร
8. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมืองสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com